TÜRK CEZA KANUNUNUN

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


TÜRK CEZA KANUNUNUN

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

 

 

Kanun No. 5252            Kabul Tarihi : 4.11.2004

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

 

Amaç

MADDE 1.– (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu­nunun yürürlüğe konulmasına ilişkin usul ve esas­ları belirle­mektir.

Kapsam

MADDE 2.– (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollamaları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan hü­kümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması için diğer kanun­larda yapılan değişiklikleri, yürürlüğe gir­mesinden önce işlenmiş suçlar hak­kında ne suretle hüküm kurulacağına ve kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edile­ceğine ilişkin hükümleri kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uyum Hükümleri

 

Yollamalar

MADDE 3.– (1) Mevzuatta, yürürlükten kaldı­rılan Türk Ceza Kanununa yapılan yollamalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelere yapılmış sayılır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılmış Türk Ceza Kanununun kitap, bab ve fasıllarına yapılmış olan yollamalar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluşturan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerine yapılmış sayı­lır.

 

 

Diğer kanunlardaki para cezalarının artı­rılması ve usulü

MADDE 4.– (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanu­nunun dışındaki kanunlarda yer alan para cezala­rından nispî nitelikteki vergi ve resim cezaları, nispî para cezaları ve tazminat kabilinden değişen orana bağlı bulunan para cezaları hariç olmak üzere, kanun ve tüzüklerde alt ve üst sınırları veya bunlardan birinin gösterildiği veya hiç gösterilme­diği veya sabit bir rakam olarak gösterilmiş bu­lunan para cezalarından (idarî ve disiplin para cezaları dahil);

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurul­duğu tarihten önce yürür­lüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisince mikta­rına dokunulmamış para ce­zaları yüzkırkikibinsekizyüzaltmış katına,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da;

1. 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları seksenbeşbinyediyüzonbeş katına,

2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine ka­dar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları elliyedibinyüzkırkbeş katına,

3. 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine ka­dar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları yirmisekizbinbeşyüzyetmiş katına,

4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine ka­dar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları ondörtbinikiyüzseksenbeş katına,

5. 1. 1. 1971 tarihinden 31. 12. 1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları sekizbinbeşyüzyetmiş katına,

6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine ka­dar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları ikibinsekizyüzaltmış katına,

7. 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine ka­dar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları bindörtyüzotuz katına,

8. 1.1.1988 tarihinden 31.12.1993 tarihine ka­dar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları kırkdört katına,

9. 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı, 21.5.1997 tarihli ve 4262 sayılı ka­nunlarla değişik 2918 sa­yılı Karayolları Trafik Kanunu istisna olmak üzere, 1.1.1994 tarihinden 31. 12. 1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş kanunlardaki para cezaları yirmidokuz katına,

10. 1.1.1999 tarihinden 31.12.1999 tarihine ka­dar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları beş katına,

11. 1.1.2000 tarihinden 31.12.2000 tarihine ka­dar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları dört katına,

12. 1.1.2001 tarihinden 31.12.2001 tarihine ka­dar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları üç katına,

13. 1.1.2002 tarihinden 31.12.2002 tarihine ka­dar yürürlüğe girmiş bulu­nan kanunlardaki para cezaları iki katına,

Çıkarılmıştır.

 

 

 

Ağır para cezasının dönüştürülmesi

MADDE 5.– (1) ...[1] Kanunlarda öngörü­len “ağır para” cezaları, “adli para” cezasına dönüştü­rülmüştür.

(2) Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda be­lirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapı­lıncaya kadar, birinci fıkrada belirtilen kanunlarda alt ve üst sınırlarından birisi veya bunlardan her ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte, alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispî nite­likteki adli para cezaları hakkında uygulanmaz.

(3) (Ek: 11.05.2005 – 5349/1 md) Ağır para cezasından dönüştürülen adlî para ceza­sının ödenmemesi halinde, 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak­kında Kanunun 106 ncı maddesi hü­kümlerine göre hapis süresinin belirlenmesinde bir gün karşı­lığı olarak yüzmilyon Türk Lirası esas alınır.

Ağır hapis cezasının dönüştürülmesi

MADDE 6.– (Değişik: 11.05.2005 – 5349/2 md.)

 (1) Kanunlarda öngörülen “ağır hapis” ceza­ları, “hapis” cezasına dönüştürülmüştür.

(2) 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş olan suçlarla ilgili olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 13 ve 15 inci maddelerinin uygulan­ması zarureti bulunan hallerde;

a) Ağır hapis iken, birinci fıkra uyarınca hapse dönüştürülen cezalar, kanunlarında aksine bir hü­küm yoksa alt sınır bir yıl, üst sınır yirmidört yıl olarak,

b) Hapis cezalarında kanunlarında aksine bir hüküm yoksa alt sınır yedi gün, üst sınır beş yıl olarak,

Uygulanır.

Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi [2]

MADDE 7.– (Değişik: 11.5.2005 – 5349/3 md.)

(1) Kanunlarda, “hafif hapis” veya “hafif para” cezası olarak öngörülen yaptırımlar, idari para cezasına dönüştürülmüştür. İdari para cezasının hesaplanmasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu­nun 52 nci maddesi hükümleri uygulanır. İlgili kanunda “hafif hapis” cezasının üst sınırının belir­tilmediği hallerde, idari para cezasının hesap­lan­masında esas alınacak gün sayısının üst sınırı, yediyüzotuzdur.

(2) Kanunlarda, “hafif hapis cezası” ile “hafif para cezası”nın seçimlik olarak veya birlikte öngö­rüldüğü hallerde, idari para cezası yaptırımının belirlenmesinde “hafif hapis cezası” esas alınır.

 (3) Kanunlarda, sadece “hafif para cezası”nın öngörüldüğü ve cezanın alt veya üst sınırının be­lirtilmediği hallerde, idari para cezası, yüzyirmimilyon Türk Lirasından az, onsekizmilyar Türk Lirasından fazla olamaz.

(4) Bu madde hükmüne göre idari para ceza­sına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir.

Yeni Türk Lirasının kullanılması

MADDE 8.– (1) Türk Ceza Kanununda geçen “Türk Lirası” ibaresi kar­şılığında, uygulamada, 28. 1. 2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümle­rine göre ülkede tedavülde bulunan para “Yeni Türk Lirası” olarak adlandırıldığı sürece, bu ibare kullanılır.

Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul

MADDE 9.– (1) 1 Haziran 2005[3] tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun lehe olan hükümlerinin derhal uygula­nabi­leceği hallerde, duruşma yapılmaksızın da karar verilebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü, 1 Haziran 2005* tari­hin­den önce verilip de Yargıtay tarafından lehe olan hükümlerin uygulanması hususunda değer­lendirme yapıl­ması gerektiği gerekçesiyle bozula­rak mah­kemesine gönderilen hükümler hak­kında da uygu­lanır.

(3) Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki ka­nunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırıl­ması sure­tiyle belirlenir.

(4) Ek: 11.05.2005 – 5349/4 md.) Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz.

İnfazın ertelenmesi veya durdurulması

MADDE 10.– (1) 1 Haziran 2005[4] tarihinden önce kesinleşmiş olan mah­kûmiyet kararları hak­kında bu Kanunun lehe olan hükümleri öncelikle dikkate alınarak, 4. 4. 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402 nci maddesi uyarınca infazın ertelenmesine veya dur­durulmasına karar verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten

Kaldırılan Hükümler

 

MADDE 11.– (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri­nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun çeşitli maddele­rinde geçen “11 yaş” deyimi “12 yaş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12.– (1) Bu Kanunun yürürlüğe gir­diği tarih itibarıyla,

a) 26.4.1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza Kanu­nunun Mevkii Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanun,

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Ka­nunu bütün ek ve değişik­likleri ile birlikte,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. – (Ek: 11.05.2005 – 5349/6 md.)

(1) Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenle­melere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13.– (1) Bu Kanunun,

a) “İnfazın ertelenmesi veya durdurulması” başlıklı 10 uncu maddesi hükmü yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005[5] tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14.– (1) Bu Kanun hükümlerini Ba­kanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] 11.05.2005 tarih ve 5349 sayılı Kanunun 1’inci madde­siyle 5’inci maddenin 1’inci fıkrasında yer alan “Özel ceza kanunları ile ceza içeren” ibaresi madde met­ninden çıkarılmıştır.

[2] 11.05.2005 tarih ve 5349 sayılı Kanunun 3’üncü mad­desiyle “Hafif hapis ve hafif para cezalarının dönüştürül­mesi” olan madde başlığı “Hafif hapis ve hafif para ceza­larının idari para cezasına dönüştürülmesi” olarak değişti­rilmiştir.

[3] 11.05.2005 tarih ve 5349 sayılı Kanunun 4’üncü mad­desiyle 9’uncu maddenin 1 ve 2’nci fıkralarında yer alan “1 Nisan 2005” ibareleri “1 Haziran 2005” olarak değiş­tirilmiş ve madde metnine işlenmişlerdir.

[4] 11.05.2005 tarih ve 5349 sayılı Kanunun 5’inci madde­siyle 10’uncu maddenin 1’inci fıkrasında yer alan “1 Nisan 2005” ibaresi “1 Haziran 2005” olarak değişti­rilmiş ve madde metnine işlenmiştir.

[5] 31.03.2005 tarih ve 5238 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesiyle 13’üncü maddenin 1’inci fıkrasının “b” ben­dinde geçen “1 Nisan 2005” ibaresi “1 Haziran 2005” olarak değiştirilmiş ve madde metnine işlenmiştir.